MMMH-Desktop-neu_SI.png

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI MOJE MNENJE. MOJ HOFER.

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

2. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so pravilno in v celoti izpolnili obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani www.mojemnenje.hofer.si,
 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so polnoletni,
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

3. Nagrade
Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal nagrajence, ki bodo prejeli po eno od nagrad:

 1. redna mesečna nagrada 5 x HOFERjevi darilni boni v vrednosti 40 €,
 2. redna mesečna nagrada 1x 120-dnevni mobilni paket HoT MAXI v vrednosti 39,96 €.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

4. Potek nagradne igre
Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • v celoti izpolniti anketo in kontaktni obrazec (ime, priimek, naslov, rojstni datum) za sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje je mogoče v dveh tednih od nakupa.

V žrebanje za nagrado se uvrsti vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni obrazec ter izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

5. Žrebanje

 1. Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator 14. v naslednjem mesecu izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli redno mesečno nagrado tj. HOFERjeve darilne bone v vrednosti 40 €.
 2. Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator 14. v naslednjem mesecu izžrebal nagrajenca, ki bo prejel redno mesečno nagrado tj. 120-dnevni mobilni paket HoT MAXI v vrednosti 39,96 €.

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • poteku žrebanja,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

6. Obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo imena in priimke nagrajencev objavil vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po 15. v mesecu. Prvo žrebanje bo potekalo 14. 5. 2019. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mojemnenje.hofer.si in pozvani preko elektronskega naslova, da se najkasneje v petih delovnih dneh od obvestila odzovejo.

V kolikor se izžrebani ne odzove na poziv za prevzem nagrade v 5 delovnih dneh, se nagrada ne podeli.

7. Davki in akontacija dohodnine
Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti, v evrskem znesku z DDV. Pri nagradah do vrednosti 42 € se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 € z DDV organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

8. Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, s katerimi kandidati sodelujejo v nagradni igri Moje mnenje. Moj HOFER, bodo obdelani s strani družbe HOFER KG s sedežem v Avstriji. Osebni podatki sodelujočih bodo hranjeni pri pogodbenemu partnerju s sedežem v Nemčiji, ki za družbo HOFER izvaja IT in digitalne storitve. Slednji družbi sta v razmerju do nas zavezani k spoštovanju določb o varstvu osebnih podatkov. Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronska pošta, ulica, hišna številka, kraj, pošta, poštna številka, država in rojstni datum. Pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe izvedbe nagradne igre in obveščanje nagrajencev oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Prav tako imajo pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadarkoli prekličejo. Vsa vprašanja in zahteve glede varstva osebnih podatkov lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslov: pravo@hofer.si.

Če so sodelujoči v nagradni igri mnenja, da so bile z obdelavo njihovih osebnih podatkov kršena zakonska določila, imajo pravico do pritožbe pri organu za varstvo podatkov tj. Informacijski pooblaščenec RS (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Organizator se zavezuje, da bosta tako on, kot tudi njegov pogodbeni obdelovalec osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni osebni podatki, navedeni v prvem odstavku te točke, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

9. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Splošne določbe
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Z oddajo prijavnice za sodelovanje v nagradni igri, sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki jih je določil organizator ter se z njimi strinja. Odločitve organizatorja so dokončne in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri pričnejo veljati dne, 1. 4. 2019 ter so na voljo na spletni strani www.mojemnenje.hofer.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je isti sodelujoči v nagradni igri večkrat sodeloval z uporabo različnih e-poštnih naslovov, ga ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, na katerem poteka nagradna igra, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. starejša verzija brskalnika Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom organizacije nagradne igre, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z nagradno igro se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.mojemnenje.hofer.si.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: mojemnenje@hofer.si

Lukovica, 1. 4. 2019